Kjære engasjerte (eller bare nyskjerrige) kollega,

Vi får titt og stadig spørsmål til styret om hva vi engasjerer oss i, hvordan det går med tittel, hvordan det går med søknad om autorisasjon, om hjelp i arbeidssøknader, og om vi er en fagforening. For å gi dere en oppdatert oversikt på hva foreningen står for og hva vi engasjerer oss i per tiden, kommer denne oppdaterte oversikten til deg.

Type forening

Først og fremst er NFHT en interesseforening som jobber både for å fremme samhold og faglig kompetanse blant alle helse- og treningsfysiologer, samtidig som vi ønsker øke bevisstheten og etterspørselen etter vår kompetanse i arbeidsmarkedet. Vi er dessverre ikke i posisjon til å utgjøre en ren fagforening som kan ta hånd om politiske saker, eller direkte bistå i forhandlinger i arbeidsmarkedet/med arbeidsplassen (selv om vi mer enn gjerne bistår med uttalelser og råd!). Vi håper derimot at vi på sikt kan ta posisjonen som en fagforening – men først må våre fagfeller vise denne betydningen via større oppslutning om interesseforeningen.

Tittel

Da foreningen for første gang ble stiftet i 2000 var foreningsnavnet og ønsket tittel for vår fagkompetanse «Helse og Treningsterapeut». Dessverre ble engasjementet vanskelig å opprettholde rundt foreningen, men i mars 2019 ble nytt styre etablert og foreningsaktiviteten gjenoppsto. Styret kontaktet et fagforum som er utgjort av landets ulike utdanningsinstitusjoner for denne type fagretning, og ønsket delta og bidra. Den første saken vi løftet fram var behovet for å tydeliggjøre vår kompetanse gjennom en omforent tittel som alle institusjoner kjente seg igjen i og ønsket benytte. Etter mange navnforslag og avstemninger, landet dette arbeidet for-sommeren 2021, der alle institusjoner var enig i at tittelen «Helse og Treningsfysiolog» både lød faglig profesjonell, gav identitetstilhørighet fra de ulikes institusjoners ståsted og særinteresser, og ikke skulle tenkes å konkurrere med andre etablerte profesjonelle aktørers tittel.

Autorisasjon

Vi er mange som ser behovet for å få vår kompetanse kvalifisert til anerkjennelse som autorisert helsepersonell. Det er gjerne her vår konkurranseevne i arbeidsmarkedet fremstår svakest, da det spesielt i klinikker og kommunal helsesektor søkes autorisert helsepersonell. Vi i NFHT har sett dette behovet fra dag 1, men arbeidet må bygges «sten-for-sten». Først og fremst er det viktig å forstå at vi som interesseforening ikke bør stå bak en slik søknad, men at denne bør komme fra utdanningsinstitusjonene. Et viktig argument for dette, er at det må foreligge en felles fagkompetanse bak en slik autorisasjon, og per i dag er de ulike studieretninger for ulike til at dette kan sømløst løses godt. Derfor pågår det et arbeide i disse dager i det nevnte fagforum med å enes om et minste antall fellesfag og kompetanse, samtidig som hver institusjon ønsker å bevare noe av sin faglige unikhet. Vi i styret har klart formidlet hva vi ser som unikt for vår fagkompetanse, og hva som bør inngå i en slikt samlende fagforenlighet. Vi opplever et stort engasjement og enighet om betydningen av dette felles arbeidet i fagforumet. NIH hadde selv en søknaden til Helsedirektoratet i 2015, men den ble dessverre avslått . Tilbakemeldingene som fulgte det avslaget har likevel styrket arbeidet videre med mer målrettet å svare opp behovet for vår kompetanse i samfunnet. Fagforumet og styret har jobbet utfra følgende målsetninger; 1) felles samlende tittel; 2) felles enighet om samlende fagkompetanse i hver av studieprogrammene; 3) hver institusjon må få tid til å ta stilling til om de er villig til å gjøre nødvendige endringer i sine studieprogram og derav også fortsette i dette fagsamarbeidet (de som ikke gjør nødvendige endringer vil heller ikke kunne delta om søknaden mot helsepersonell autorisasjon, eller anvende den etablerte fagtittel), og til slutt 4) samlet sende en godt utarbeidet søknad om helsepersonell autorisasjon der flere utdanningsinstitusjoner står bak som avsendere.

I arbeidet fram mot denne søknaden må også vår forening og disse institusjoner enes om en slik autorisasjon kan oppnås etter bachelorutdanning eller masterutdanning. Et etterfølgende arbeide er å ta stilling til hvordan vi kan bistå alle fagfeller som er utdannet i et eldre utdanningsprogram som ikke er tilpasset de krav man nå enes om. 

Styrets aktivitet

Vi har gjennom det siste året samarbeidet med Helsedirektoratet via vår styrerepresentant Veslemøy Bråten, om å oppdatere og revidere Aktivitetshåndboken. Vi vet at Veslemøy, med sin årelange praktiske kompetanse innen psykisk helsearbeid, og sin engasjerte personlighet, utgjør en sterk og viktig stemme i dette arbeidet. Vi er spent på det ferdige produktet, selv om det ligger noe fram i tid enda.

Veslemøy er også ansvarlig for medlemsinnmeldinger og regnskap. I samarbeide med studentrepresentant Håvard Lorentzen har de jobbet med å sette seg inn i og overføre all registrering i nytt registreringssystem. Dette nye systemet skal med tiden gjøre innsikt i eget medlemskap i foreningen mer tilgjengelig og enkelt for det enkelte medlem, og ikke minst gjøre det frivillige arbeidet i denne interesseforeningen mindre tidkrevende for styret.

Styremedlem Veslemøy Bråten

Bilde av Kristin R Granum

Nestleder Kristin Granum Rosebø

Vår nestleder i styret, Kristin Granum Rosebø, har gjennom en periode nå presentert DERE i våre kanaler. Hun kontakter HTF’er i vårt nettverk for både å løfte fram dere, og for å gi inspirasjon til flere. Altså inspirasjon til å engasjere seg i samarbeidet om å løfte vår kompetanse fram, og inspirasjon og innsikt i hvilke arbeidsmuligheter som ligger for oss. Vi håper at slike personpresentasjoner også bidrar til at eksterne aktører får øyne opp for våre fagfeller, og i større grad forstår hvem man bør etterspørre når man i lokal miljø trenger faglig støtte om tilrettelagt forebyggende eller behandlende trenings- og livsstilsveiledning.

Kunne du tenke deg å stikke nesen litt fram? Kontakte oss, så har vi flere spennende profiler å presentere i tiden framover!

Styrets leder, Therese Fostervold Mathisen, fortsetter jobben med faste møter i det nevnte fagforum med våre utdanningsinstitusjoner. Flere av våre styremedlemmer jobber dessuten med aktuelle kronikker i media, samt kommende webinar/seminar for våre medlemmer. Har dere sett podcasten til Høgskolen Innlandet, der karrieremuligheter for helse- og treningsfysiologer løftes fram? Vi hadde også en egen episode der foreningen NFHT ble presentert!

Til slutt bør det nevnes at vi ønsker være en forening for våre fagfeller, som setter fokus på og jobber med saker som engasjerer dere og som har betydning for dere. Derfor ønsker vi svært gjerne innspill fra dere om hva vi bør bruke mer energi på, eller også bidrag fra dere. Vil du skrive et blogginnlegg til oss om hva dere driver med, hva dere tenker på, hvordan det er å være student i våre fagretninger – hva som helst som kan berike oss i et fagfellesskap!