Vedtekter, gjeldende fra 29.03.2019, Oslo, Norge

NFHT (org.nr 983 834 043) ble offisielt stiftet 05.05.2001, og etter en lengre inaktiv tid, gjenopptatt 29.03.2019.

1 FORENINGENS FORMÅL

NFHT er det øverste organet for norske helse- og treningsfysiologer, definert som personer med en faglig utdannelse tilsvarende bachelorstudiet “Fysisk Aktivitet og Helse», etablert ved NIH rundt 1990. Siden den gang har flere utdanningsinstitusjoner utviklet egne studieprogram. Medlemskap forutsetter utdanning fra en godkjent institusjon (detaljer under Om oss) og inkluderer minst tre spesifikke emner: Aktivitetsmedisin, helsekommunikasjon, samt en praksisperiode på minimum seks uker. 

Foreningens mål er å øke bevisstheten om vår yrkesgruppes kunnskap i samfunnet og arbeidsmarkedet. Dette innebærer markedsføring av både NFHT og medlemmenes kompetanse, deltagelse i relevante nasjonale arrangementer og representasjon overfor relaterte yrkesgrupper for å stimulere til tverrfaglig samarbeid. Vi sikter også mot å være en fremtredende stemme i medierelaterte fagdiskusjoner og å fremme fysisk aktivitet, trening og folkehelse.

Foreningen forplikter seg til å støtte medlemmene ved å fremme stillingsannonser som er tilpasset medlemmenes kvalifikasjoner, tilby muligheter for profesjonell utvikling, erfaringsoverføring og kompetanseheving. Vi legger vekt på å opprettholde en faglig standard og etisk bevissthet.

Vårt langsiktige mål er å utvikle oss til en organisert fagforening med tilhørende ansvar.

2 MEDLEMSKAP OG KONTINGENT

Studenter og fagpersoner med bachelor- eller mastergrad ved norske skoler som tilsvarer bachelor-studieretningen «Fysisk Aktivitet og Helse, samt har fullført og godkjent 6 ukers praksis i løpet av studiet, kvalifiserer for medlemskap.

Medlemskontingenter betales per kalenderår (fra 01.01):

  • Student kontingent: gratis
  • Ordinær medlems kontingent: kr 450,- per år

Medlemskontingent betales første gang ved innmelding, deretter årlig faktura pr e-post. Det sendes ut offentlig betalingspåminnelse via hjemmeside og sosiale medier. Dette er ikke å anse som en purring.

3 STEMMERETT OG VALGBARHET

Alle aktive* medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.

*Unntak gjelder ved første stiftelsesmøte 29.03.2019, der alle fremmøtte med kvalifikasjon til medlemskap er stemmeberettiget.

4 TILLITSVALGTE GODTGJØRELSE

Deltagelse i styret (møtevirksomhet og planlegging) honoreres ikke, annet enn direkte kostnader som følger av pålagt reise for foreningens interesse og tilhørende arbeide som frarøver ordinær arbeidsinntekt (f.eks. markedsføring, kongress, presentasjon). Legeforeningens takster gjelder, og krav må klareres med regnskapsansvarlig før det utgifts relaterte arbeide gjennomføres.

5 ÅRSMØTE

Årsmøtet er NFHT’s høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april måned. Styret har ansvaret for å sende ut skriftlig møteinnkalling senest 3 uker i forkant. Forslag som skal behandles skal være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer av organisasjonen kalles inn med møte- og stemmerett. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som avgitt, men ikke tellende.

Årsmøtet skal: 1. Behandle årsmeldingen 2. Behandle regnskapet 3. Behandle innkomne forslag 4. Fastsette kontingenten 5. Vedta budsjettet 6. Velge: styremedlem(mer).

6 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

7 STYRET

NFHT ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styremedlemmer og vara velges for en periode på 2 år. Styret består av en leder, en sekretær, en regnskapsfører, minimum 2 styremedlemmer, og 2 varamedlemmer. Hvis et medlem av styret trekker seg fra sitt verv, trer automatisk 1. vara inn i det respektive verv.

Styret skal: 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med økonomien og eiendeler 4. Representere NFHT utad.

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Om styret ikke er fulltallig etter avholdt årsmøte har styret lov til å rekruttere midlertidige styremedlemmer som kan sitte frem til neste årsmøte eller ekstraordinære årsmøte hvor vedkommende må velges inn for å fortsette.

8 VEDTEKTSENDRING

Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves flertall av de avgitte stemmene.

9 OPPLØSNING

Oppløsning av NFHT kan bare behandles på årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med flertall. Ved oppløsning vil eventuell eiendom og penger gis til en organisasjon med liknende formål.

Det regnes ikke som oppløsning om organisasjonen slår seg sammen med andre.