Vi har rimelig likt studieløp og fagkompetanse, vi har de samme ønsker for spesifikke stillingsutlysninger, men ingen har en offisiell tittel, og få har kjennskap til hverandre. Øst, midt, vest, nord og sør – nå snakker de sammen med en felles agenda.

Tidlig på 1990-tallet startet NIH opp sitt 3 årige studieløp for å fremskaffe fagkompetanse i aktivitetsmedisin; kunnskap om hvordan fysisk aktivitet kunne brukes forebyggende og behandlende for en rekke somatiske og psykiske lidelser. Snaue 10 år etter kom de første tilsvarende tilbudene hos andre utdanningsinstitusjoner, og i dag teller vi flere enn 10 slike studietilbud. Over en kortere periode har disse utdanningsinstitusjoner møttes tidvis over en faglig arena for å diskutere fag og utvikling. En profesjonstittel har også vært diskutert, men med sine særegne faginteresser, har det vært vanskelig å enes om noe som gjenspeiler den unike fagkompetanse hver enkelt institusjon mener de står for.

Etter at NFHT ble gjenopptatt i 2019 har en felles tittel vært en av hovedsakene foreningen har ønsket jobbe for. Styret tok kontakt med denne fagarenaen for å stimulere til økt innsats igjen, og med studentene og nyutdannede kollegers stemme ser det nå ut til at denne fagarena er sterkt motivert for å jobbe tettere sammen. I dette ligger ønsket om en fagprofesjonstittel som kan virke samlende og styrkende i et arbeidsmarked som enda ikke helt har forstått vår kompetanse og potensielle betydning for folkehelsen. Tiden er absolutt moden når vi nå også registrerer at andre fagprofesjoner er i ferd med å trampe godt inn i vår spesialkompetanse, aktivitetsmedisin.

Styret i NFHT har over flere møter nå diskutert både foreningens aktivitet for året som kommer, og stimuliet de har igangsatt for å lande en samlende, offisiell tittel – og på sikt ønsket om å søke autorisasjon. Motivasjonen er betydelig økt, etter at naprapater og osteopater endelig fikk gjennomslag på sine søknader om autorisasjon som helsepersonale. Det er for 5 år tilbake forsøkt en tilsvarende søknad på våre vegne, og det begrunnede avslaget som der fulgte gir gode muligheter for å komme tilbake med en styrket søknad.

I møter med nevnte fagarena har NFHT-styret nå stimulert til ny innsats for å samle krefter, og vi er svært glade for å fortelle at det er et samlet motivert «korps» som nå møtes. Fremfor å se på utfordringer, er samtlige aktører motivert for å se på sine studieprogram, enes om noen felles sentrale fagemner, diskutere en samlende tittel som kan gjenspeile vår unike kompetanse, og også på sikt samlet jobbe fram en ny søknad til myndighetene om autorisasjon. Etter denne ukens siste fagarenamøte er det nå nedsatt en arbeidskomite som skal sikre fremdrift i arbeidet, og sette målsetninger som hver institusjon kan jobbe fram mot, for å forhåpentligvis nå snart lande de viktigste tiltak for studier og tittel.

Året som kommer, 2021

Parallelt til dette arbeidet i fagarenaen, er NFHT opptatt av å skape en forening med merverdi for sine medlemmer. Ikke bare støtte medlemmer i arbeidssøkende situasjon, eller offentlig fremme oppmerksomhet rundt vår kompetanse, men også bidra til økt kompetanse. Vi håper derfor å se våre faglige kolleger aktive og interesserte i de aktiviteter vi stimulerer til. Per i dag har vi to stående forespørsler til dere; en meget kort avstemming om ønsker for faglige webinar, og en invitasjon til studenter om å bidra med presentasjon av deres graderingsprosjekt på vårt ønskede kick-off webinar i sluitten av januar 2021. Bli med du også!!!